Belijdenisgeschriften

Introductie

Belijdenisgeschriften zijn documenten die naast de Bijbel zijn opgesteld om de grondslag, de leer en de belijdenis van de kerk nader te formulieren. In de protestantse kerken zijn dat bijv. De Heidelberger Cathechismus, De Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Bij de katholieken moet men denken aan de r.k. cathechismus, encyclieken en door de paus afgekondigde dogma's .

Begrippenlijst:

Heidelberger Cathechismus: Een uitleg in onderwijzende vorm (129 vragen en antwoorden), van de belangrijkste dingen van de Bijbelse leer. In 1563 opgesteld door Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus in opdracht van Frederik III.

De Nederlandse Geloofsbelijdenis: Belijdenis waarin Guide de Bres (in 37 artikelen) de rechtvaardiging van de goddeloze, door het geloof in Jezus Christus en de genade van God, beschrijft. Hij wilde hiermee aan de Spaanse koning Filips II duidelijk maken dat de mensen van de Reformatie geen ketters waren.

Dordtse leerregels Een verklaring opgesteld tijden de Synode van Dordrecht (1618/1619) waarin stelling genomen werd tegen de geloofsopvattingen van de remonstranten.

Cathechismus: De cathechismus van de rooms-katholieke kerk is een document waarin de leer van de kerk wordt uitgelegd.

Encycliek: Een rondzendbrief van de Paus over belangrijke uitspraken m.b.t. de leer van de rooms-katholieke kerk.

Dogma: Een stellingname die voor waar gehouden moet worden en die niet betwist of tegengesproken wordt.

Relevante artikelen uit diverse bronnen