Kerkorde, liturgie en ambten

Wat betreft kerkorde, liturgie en ambten zijn er behoorlijke verschillen tussen de protestantse en rooms- katholieke kerken.
Alleen al de structuur van de kerkorganisatie verschilt aanzienlijk. Heeft de rooms katholieke kerk een episcopale structuur (rol voor bisschoppen met de paus aan het hoofd), de protestantse kerken kenmerken zich veelal door een synodale kerkstructuur.

Qua liturgie zien we in protestantse kerken een sobere invulling van de eredienst waarbij de Woordverkondiging centraal staat. In rooms-katholieke kerken is de liturgie veel minder sober en omnkleed met mystiek en symboliek.

Begrippenlijst:

Kerkorde: Verwoording van hetgeen de kerk gelooft en belijdt. Dit vormt de basis voor kerkstructuur, organisatie en kerkrecht.

Liturgie: Een samenhangend geheel van gebeden en handelingen die in de gezamenlijke bijeenkomsten van christenen een plaats innemen.

Ambten Functies die bekleedt worden binnen een kerkverband.
Bij Rooms-katholieken zijn dit: de paus, kardinalen, bisschoppen, priesters en andere geestelijken zoals monniken en nonnen.
Bij protestanten zijn dit: dominees, ouderlingen en diakenen

Episcopaal: Een sterk hiërarchische organisatievorm waarbij bisschoppen de hoogste macht hebben.

Synodaal: Een kerkelijke organisatie die bestuurd wordt door een besluitvormende synode waarin vertegenwoordigers van de plaatselijke kerkgemeentes zitting hebben.

Mystiek: Een sterke spirituele ervaring die veel indruk maakt op een gelovige.

Symboliek: Een uiting of teken waar een bepaalde betekenis aan toegekend wordt. (v.b. kruisje, ichtus-teken)

Relevante artikelen uit diverse bronnen